ഇടതു നേതൃയോഗങ്ങളിൽ എന്തു സംഭവിക്കും?10: 40
News

ഇടതു നേതൃയോഗങ്ങളിൽ എന്തു സംഭവിക്കും?

 

ഇടതു നേതൃയോഗങ്ങളിൽ എന്തു സംഭവിക്കും? ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യോഗങ്ങൾക്ക് പതിവിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.  സുജിത് നായർ വിലയിരുത്തുന്നു.