പട്ടികയുടെ അകം പുറം8:57
News

പട്ടികയുടെ അകം പുറം

 

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും സുജിത് നായർ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.