കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ?3:07
News

കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ?

 

പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വലിയ അപകടമുണ്ടായാൽ കമ്പനിക്കും ഏജൻസിക്കും ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാവില്ലേ?