സുധീരനും മുല്ലപ്പള്ളിയും പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് എന്തിന്?16:05
Manorama Online News Bytes

സുധീരനും മുല്ലപ്പള്ളിയും പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് എന്തിന്?

 

കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ വി.എം.  സുധീരനും മുല്ലപ്പള്ളിയും പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് എന്തിന്?