പതിമൂന്നാം തിയതി വെള്ളിയാഴ്ച4:32
Weekly

പതിമൂന്നാം തിയതി വെള്ളിയാഴ്ച

 

കെ.വി. അനിലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവലായ പതിമൂന്നാം തിയതി വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഏഴാം അധ്യായമാണ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

BROWSE BY CATEGORIES