ചെങ്ങന്നൂർ (Chengannur)
Chengannur

Chengannur is a Municipality in the Alappuzha district of Kerala State, India. It is located in the extreme eastern part of the Alappuzha district, on the banks of Pamba River. 

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ. ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ അങ്ങേയറ്റം കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.