കായംകുളം (Kayamkulam)
Kayamkulam

Kayamkulam is a town and municipality in the Alappuzha district of Kerala, second biggest town in Alappuzha district. It is located on the western coast of India, and was an ancient maritime trading center.

കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു പട്ടണവും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമാണ് കായംകുളം, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പട്ടണമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, പുരാതന സമുദ്ര വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത്.