മാവേലിക്കര (Mavelikkara)
Mavelikkara

Mavelikkara is a taluk and municipality in the Alappuzha district of the Indian state of Kerala. Located in the southern part of the district on the banks of the Achankovil River.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു താലൂക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമാണ് മാവേലിക്കര. ജില്ലയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് അച്ചൻകോവിൽ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു