ചാത്തന്നൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം
Chathannoor Assembly Constituency

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ചാത്തന്നൂർ. 2016ൽ സിപിഐയുടെ ജി.എസ്.ജയലാൽ ഇവിടെ വിജയിച്ചു.