കൊല്ലം നിയമസഭാ മണ്ഡലം
Kollam Assembly Constituency,

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് കൊല്ലം. 2016ൽ സിപിമ്മിന്റെ എം.മുകേഷ് ഇവിടെ വിജയിച്ചു.