കൗതുകലോകം
Wonder World

കൂട്ടുകാർക്കായി കൗതുകങ്ങളുെട ഒരു ലോകം തുറക്കുകയാണിവിടെ. അറിവിനോളം വലുതൊന്നുമില്ല വിദ്യാർഥികൾക്ക്. നമുക്കു ചുറ്റും നടക്കുന്നതും നടന്നതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ അറിവും കൗതുകവും നിറഞ്ഞ വാർത്തകൾ കൂട്ടുകാർക്കായി ഒരിക്കിയിരിക്കുകയാണിവിടെ.