ഫാഷൻ
Fashion

വസ്ത്രധാരണം, പാദരക്ഷകൾ, ചമയം, എന്നിവയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചയിലോ, നടപ്പിലോ, ഭാവത്തിലോ ഉള്ള രീതിയും ഒഴുക്കുമാണ് ഫാഷൻ എന്നപദം കൊണ്ട് പൊതുവെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ മാറ്റം വരുകയും, തുടർന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് ഇവ.