ക്രിസ്മസ് വിഭവങ്ങൾ
Christmas Cuisine

ക്രിസ്മസ് നക്ഷത്രരാവിൽ രുചിവിരുന്ന്

നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ മിഴി തുറക്കാറായി. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ രാവുകൾ വരവായി.

ക്രിസ്മസ് ദിനം ഗംഭീരമാക്കാനുള്ള രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഇതാ...കേക്ക്, വൈൻ, ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ കോവിഡ് ഭീതിയില്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാം.