നിർമ്മിത ബുദ്ധി
Artificial Intelligence

മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും പ്രോഗ്രാം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളിലെ മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുടെ അനുകരണത്തെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 സംഭാഷണം തിരിച്ചറിയൽ, തീരുമാനമെടുക്കൽ, പ്രശ്‌നപരിഹാരം തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.