ന്യൂറാലിങ്ക്
Neuralink

ന്യൂറാലിങ്ക് ഒരു അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി കമ്പനിയാണ്, തലച്ചോറിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ഇടയിൽ ഇന്റർഫേസുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനി 2016-ൽ ഇലോൺ മസ്ക് സ്ഥാപിച്ചു, ഇത് ഇപ്പോൾ ടെക്‌സാസിലെ ബൗൾഡറിൽ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ന്യൂറാലിങ്കിന്റെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നം ന്യൂറാലിങ്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ആണ്, ഇത് ഒരു ചെറിയ, കംപ്യൂട്ടർ-കണക്റ്റഡ് ഉപകരണമാണ്. ഈ ഉപകരണം തലച്ചോറിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാം