മേതിൽ
മേതിൽ

വിമാനങ്ങളിൽ പറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭൂഗർഭം എന്തെന്നറിയുന്നു; മണ്ണ് കിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആകാശം എന്തെന്നറിയുന്നു.