ADVERTISEMENT

ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ മിന്നുന്ന വിജയം നേടി എഡ്യുപോർട്ട്. രാജ്യത്തെ വിവിധ കോളജുകളിലെ എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷയായ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ സെഷൻ ഒന്നിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ എഡ്യുപോർട്ടിലെ 50 ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളാണ് ആദ്യ അവസരത്തിൽത്തന്നെ ജെഇഇ മെയിൻസ് എന്ന സ്വപ്നലക്ഷ്യം നേടിയെടുത്തത്. റസിഡൻഷ്യൽ ക്യാംപസിലും ഓൺലൈനിലുമായി എഡ്യുപോർട്ടിൽനിന്നു പരിശീലനം നേടിയ അൻപതോളം കുട്ടികളാണ് ജെഇഇ മത്സര പരീക്ഷയിൽ 90 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത്. 
ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ (ജെഇഇ) മെയിൻസ് ആദ്യ അവസരത്തിൽത്തന്നെ പാസായതിൽ എഡ്യുപോർട്ട് കേരളത്തിൽനിന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത് ജെഇഇ, നീറ്റ് അക്കാദമിക് നിലവാരത്തിലുള്ള എഡ്യൂപോർട്ടിന്റെ പ്രതിബദ്ധത തെളിയിക്കുന്നു. ജെഇഇ, നീറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിങ് എന്ന നൂതന ആശയം സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക സ്ഥാപനമാണ് എഡ്യുപോർട്ട്. അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് എഡ്യുപോർട്ടിന്റെ ഈ നേട്ടം.

eduport-entrance-coaching-logo

പരമ്പരാഗത ജെഇഇ, നീറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, സമ്മർദരഹിതവും വിദ്യാർഥി സൗഹൃദപരവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എഡ്യൂപോർട്ട് മുൻഗണന നൽകുന്നതിന് ഒപ്പം ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ലഭിക്കുന്നുവെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് രക്ഷിതാക്കളുടെ പിന്തുണയും അക്കാദമിക് മികവ് കൈവരിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ എഡ്യുപോർട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീരിക്കുന്നു. 

eduport-entrance-coaching-residential-campus

ഇത്തവണ ജെഇഇ മെയിൻസ് ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളെ തുടർന്നുള്ള വർഷത്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കഴിവിൽ എഡ്യൂപോർട്ടിന്റെ സ്ഥാപകൻ അജാസ് മുഹമ്മദ് ജാൻഷർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയും അർപ്പണബോധവും ഉള്ളതിനാൽ ഈ വിദ്യാർഥികൾ ജെഇഇ വിജയിക്കുക മാത്രമല്ല ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ജെഇഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകളിൽ എഡ്യുപോർട്ടിൽനിന്ന് ഗംഭീര വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ വർഷം മുതൽ 7, 8, 9, 10–ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കായി ജെഇഇ, നീറ്റ്  ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസുകൾ എഡ്യുപോർട്ട് ആരംഭിക്കും. ഇതിലൂടെ വിദ്യാർഥികളിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് മികവുകളിൽ ശക്തമായ ഒരു അക്കാദമിക് അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുവാനും ഈ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നതിനു ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും നൽകി അവരെ സജ്ജമാക്കുവാനും കഴിയും. 

എഡ്യുപോർട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിങ് ജെഇഇ, നീറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകളിലേക്കുള്ള പരമ്പരാഗത സമീപനത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ ബലഹീനതകൾ മനസ്സിലാക്കി പഠനരീതി വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിലൂടെ, വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പരമാവധിയാക്കാനും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഈ നൂതന ആശയം അക്കാദമിക് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ആത്മവിശ്വാസവും പഠനത്തോടുള്ള ഇഷ്ടവും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ‘ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും ഏറ്റവും വലുതുമായ അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിങ് റസിഡൻഷ്യൽ ക്യാംപസ്, എഡ്യുപോർട്ട് ഈ വർഷം മലപ്പുറത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ ജെഇഇ, നീറ്റ് പഠനരംഗത്ത് ഇത് വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് ആകുമെന്ന് അജാസ് മുഹമ്മദ് ജാൻഷർ പറഞ്ഞു.

മലപ്പുറത്തെ എഡ്യൂപോർട്ട് റസിഡൻഷ്യൽ ക്യാംപസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജെഇഇ നീറ്റ് പരിശീലനത്തിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മികച്ച ക്ലാസ് റൂം സൗകര്യങ്ങളും വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ക്ലാസ് സമയങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ സമ്മർദരഹിതമായ ഗൃഹാന്തരീക്ഷവും നൽകുന്നു.  എഡ്യൂപോർട്ട് റസിഡൻഷ്യൽ ക്യാംപസ് ജെഇഇ, നീറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്ക്  മികച്ച പഠന അന്തരീക്ഷവും ഏറ്റവും മികച്ച താമസ സൗകര്യവും നല്ല ഭക്ഷണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് വഴി ജെഇഇ, നീറ്റ് എന്ന പേടി സ്വപ്നം വിദ്യാർഥികളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. എഡ്യൂപോർട്ട് വിദ്യാർഥികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും, അവർക്ക് പഠനരംഗത്തും  വ്യക്തിപരമായും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജെഇഇ, നീറ്റ്  കോച്ചിങ്ങിന്റെ അർഥം തന്നെ പുനർനിർവചിക്കുന്ന എഡ്യൂപോർട്ടിന്റെ വിജയഗാഥ മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് മേഖലകളിലെ അടുത്ത തലമുറയിലെ നേതാക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും.

English Summary:

Eduport Academic Research Center - JEE Main Exam Toppers

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com