ഹരിപ്പാട് (Haripad)
Haripad

Haripad is a Municipality in Alappuzha District, Kerala, India located between Alappuzha and Kollam on the National Highway 66. 

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ പ്രധാന നഗരമാണു ഹരിപ്പാട്. പ്രശസ്തമായ മണ്ണാറശ്ശാല നാഗരാജക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു ഹരിപ്പാടാണ്.