പുതുപ്പള്ളി
Puthuppally

Puthuppally is one of the few major centers and towns in the Kottayam district of Kerala

കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചുരുക്കം ചില പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഒന്നാണ് പുതുപ്പള്ളി