മഞ്ചേരി(Manjeri)
Manjeri

Manjeri  is a major town and municipality in Malappuram district. It is the fourth-most populous municipality in state.  It is one of the major commercial towns under the Malappuram urban agglomeration and serves as the headquarters of Eranad Taluk.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന പട്ടണവും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമാണ് മഞ്ചേരി. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള നാലാമത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണിത്.  മലപ്പുറം നഗര സംയോജനത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രധാന വാണിജ്യ നഗരങ്ങളിലൊന്നായ മഞ്ചേരി ഏറനാട് താലൂക്കിന്റെ ആസ്ഥാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.