പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം
Palakkad Loksabha Constituency

പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ (കോൺഗ്രസ്) ആണ് നിലവിൽ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. പട്ടാമ്പി, ഷോർണൂർ, ഒറ്റപ്പാലം, കോങ്ങാട്, മണ്ണാർകാട്, മലമ്പുഴ, പാലക്കാട് എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.