റാന്നി (Ranni)
Ranni

Ranni or Ranny is a town in the Pathanamthitta district of Kerala and the 16th largest taluk in Kerala, located on both sides of the Pamba River. The name Ranni is derived from a word in Malayalam which means "Queen", or Rani. The town is known as "The Queen of the Eastern Hill Lands"

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അഞ്ച് താലൂക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് റാന്നി താലൂക്ക്. മലയോര പ്രദേശമായ റാന്നി പമ്പയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. റാന്നിയുടെ അതിരുകൾ മിക്കവയും വന പ്രദേശമാണ്. റബ്ബർ, കൊക്കകായ, നാളികേരം എന്നിവയുടെ കൃഷിയും വിപണനവുമാണ് ഇവിടത്തെ സമ്പദ്‌ വ്യവസ്ഥിതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.