കുട്ടനാട് (Kuttanad)
Kuttanad

Kuttanad is a region covering the Alappuzha, Kottayam and Pathanamthitta Districts, in the state of Kerala, India, well known for its vast paddy fields and geographical peculiarities.

ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട്, വിശാലമായ നെൽവയലുകൾക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾക്കും പേരുകേട്ടതാണ്.