ദേശീയപാത
National Highway

റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റോഡുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പാതകൾ. കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, നാഷണൽ ഹൈവേസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണവും നടത്തിപ്പും. നിലവിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദേശീയ പാത 4,112 കി.മീ (2,555 മൈൽ) ദേശീയ പാത 44 ആണ്. നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും (NHAI) നാഷണൽ ഹൈവേസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡും (NHIDCL) മിക്ക ദേശീയ പാത ശൃംഖലയും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതും. ദേശീയപാത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ടോൾ പിരിവിനും NHAI പലപ്പോഴും പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃക ഉപയോഗിക്കുന്നു.