റോഡ്
Road

വാഹനങ്ങൾക്കും (മോട്ടറൈസ്ഡ്, നോൺ-മോട്ടറൈസ്ഡ്) കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മെച്ചപ്പെട്ട ഉപരിതലമുള്ള പാതയാണ് റോഡ്