കുണ്ടറ (kundara)
Kundara

Kundara is a census town in Kerala and is part of the Kollam Metropolitan Area, India.Kundara is situated 13 km east of Kollam city, 14 km west of Kottarakkara, and 24 km north of Paravur. Kundara is significant for its historic involvement in the Indian independence movement

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ചിറ്റുമല ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കുണ്ടറ പട്ടണം. കൊല്ലത്തു നിന്നും 13 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കും കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് 14 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറും ആയിട്ട് ദേശീയപാത 744 (ഇന്ത്യ) -ലാണ് കുണ്ടറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.