ADVERTISEMENT

അശ്വതി: ഉപരിപഠനത്തിനനുസൃതമായതും മനസ്സിന് തൃപ്തിയായതുമായ ഉദ്യോഗത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ടാകും. ബന്ധുവിന്റെ സഹായത്താൽ പുതിയ മേഖലകളിൽ പണം മുടക്കും.

ഭരണി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഉദ്യോഗത്തോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. വസ്തുതർക്കം രമ്യമായി പരിഹരിക്കും.

കാർത്തിക: ഭൂമി ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദായം വർധിക്കും. ആരാധനാലയത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനിടവരും. പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയവയിൽ തൃപ്തിയാകും വിധത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാനിടവരും.

രോഹിണി: മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൃതാർഥനാകും. വളരെ കാലമായി തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമാകും. 

മകയിരം: ഉള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുവാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ സംജാതമാകും. റോഡ് വികസനത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കും. ഉദ്യോഗത്തോടനുബന്ധമായി പാരമ്പര്യ പ്രവൃത്തികളും തുടങ്ങിവയ്ക്കും.

തിരുവാതിര: സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

പുണർതം: സേവനസാമർഥ്യത്താൽ ദുഷ്കീർത്തികൾ നിഷ്പ്രഭമാകും. ഔദ്യോഗികമായി ആഗ്രഹിച്ച സർവാധികാരിപദം ലഭിക്കും. പ്രവൃത്തിമണ്ഡലങ്ങളിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാകും.

പൂയം: വസ്ത്രാഭരണ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഉപരിപഠനം പൂർത്തീകരിക്കും. പ്രവൃത്തിയിലുള്ള നിഷ്കർഷ, ലക്ഷ്യബോധം എന്നിവ പുതിയ അവസരങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കും.

ആയില്യം: പൂർവികസ്വത്തിൽ ഗൃഹനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിവയ്ക്കും. കലാ കായിക സാഹിത്യ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. യാഥാർഥ്യബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള സമീപനം ആശ്വാസത്തിനും സമാധാനത്തിനും വഴിയൊരുക്കും.

മകം: കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്താൽ പുതിയ കരാർജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കും. അന്യരുടെ ഉയർച്ചയിൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സദ്മനസ്സിന് ആദരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രാണായാമവും വ്യായാമവും ശീലിക്കും.

പൂരം: ഉപകാരം ചെയ്തുകൊടുത്തവരിൽ നിന്നു വിപരീത പ്രതികരണം വന്നുചേരും. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കു പോലും വളരെ പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. 

ഉത്രം: അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ ഉപദേശത്താൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ ശ്രേയസ്സിനായി പ്രത്യേക ഈശ്വരപ്രാർഥനകൾ നടത്തും. 

അത്തം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. അനുബന്ധ വ്യാപാരം തുടങ്ങുവാനുള്ള രൂപരേഖകൾ തയാറാക്കും. കലാകായികമത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകും.

ചിത്തിര: ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കുവാൻ വ്യവസായം നവീകരിക്കും. സേവന സാമർഥ്യത്താൽ അധികൃതരുടെ പ്രീതി നേടും. സ്തുത്യർഹമായ സേവനം കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

ചോതി: ആസൂത്രിത പദ്ധതികളിൽ അനിർവചനീയമായ നേട്ടം കൈവരിക്കും. കുടുംബത്തിലെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ മാറിത്താമസിക്കും. 

വിശാഖം: സന്താനങ്ങൾക്കു പല പ്രകാരത്തിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. അവിചാരിത ചെലവുകൾ വർധിക്കും. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഉപകരിക്കും.

അനിഴം: നിഷ്ക്രിയ മനോഭാവം പലപ്പോഴും നല്ല അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനു കാരണമാകും. ഉപരിപഠനത്തിന്റെ അന്തിമ ഭാഗമായ പദ്ധതി സമർപ്പണത്തിന് തയാറാകും. അപ്രതീക്ഷിതമായി സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അലസത വർധിക്കും.

തൃക്കേട്ട: പണിചെയ്തു വരുന്ന ഗൃഹം വാങ്ങുവാൻ ധാരണയാകും. സന്താനങ്ങളുടെ ശ്രേയസ്സിനായി പ്രത്യേക ഈശ്വര പ്രാർഥനകൾ നടത്തും. വ്യാപാര വിപണന മേഖലകളിൽ വളർച്ച അനുഭവപ്പെടും.

മൂലം: അനവസരങ്ങളിലുള്ള സംസാരശൈലി ഒഴിവാക്കണം. ആത്മാർഥ സുഹൃത്തിന്റെ ഉപദേശം പലപ്പോഴും ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

പൂരാടം: വിദഗ്ധ ചികിത്സകളാൽ രോഗശമനമുണ്ടാകും. നിർബന്ധ നിയന്ത്രണത്താൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ടാകും. പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. 

ഉത്രാടം: വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. സൽക്കർമങ്ങളിൽ സർവാത്മനാ സഹകരിക്കും. ഗഹനമായ വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

തിരുവോണം: വിദേശത്തു സ്ഥിരതാമസമാക്കുവാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും.

അവിട്ടം: വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും. മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 

ചതയം: സുതാര്യതക്കുറവിനാൽ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറും. അനന്തരാവകാശികൾക്കു പൂർവികസ്വത്ത് ഭാഗംവച്ചു നൽകുവാൻ തീരുമാനിക്കും. 

പൂരുരുട്ടാതി: തൊഴിൽപരമായി അത്യധ്വാനം ചെയ്താലും ഫലം കുറയും. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കു പോലും കൂടുതൽ പ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. 

ഉത്തൃട്ടാതി: അവിചാരിത ചെലവുകൾ വർധിക്കുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും കടം വാങ്ങേണ്ടതായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. സാഹസ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നു പിന്മാറുകയാണ് നല്ലത്. മാനസിക സംഘർഷം വർധിക്കും.

രേവതി: ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനശൈലിക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ ലഭിക്കും. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുക്കുവാനിടവരുമെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറുകയാണ് നല്ലത്. കുടുംബസമേതം ഉല്ലാസയാത്ര പുറപ്പെടും.

Content Summary : Weekly Star Prediction by Kanippayyur / 2023 January 29 to February 04

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com