ADVERTISEMENT

അശ്വതി - സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണംചെയ്യും. അകാരണമായ ആധിയെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാകും. വ്യവസായം നവീകരിക്കുവാൻ നിർദേശം തേടും. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കു ബന്ധുസഹായം തേടും. 

ഭരണി - ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ചികിത്സ ഫലിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണമുണ്ടാകും. സന്ധിസംഭാഷണം വിജയിക്കും. ഉന്നതരുടെ ആശയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ തയാറാകും. 

കാർത്തിക - കുടുംബസംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. പണിചെയ്തുവരുന്ന ഗൃഹം വാങ്ങുവാൻ തീരുമാനിക്കും. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും. സഹോദര സുഹൃത്‍സഹായമുണ്ടാകും. ആരാധനാലയ ദർശനത്താൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും. 

രോഹിണി - ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി സാമ്പത്തികനേട്ടമുണ്ടാകും. അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. 

മകയിരം - ആശയങ്ങൾ അനുകൂലമായ വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥാനകയറ്റമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുതിയ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കും. 

തിരുവാതിര - അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാകും. ബന്ധുക്കൾ വിരുന്നുവരും. ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. 

പുണർതം - വിജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെ പ്രതികരിച്ചാൽ അബദ്ധമാകും. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. 

പൂയം - ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവിന് ആദരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും. 

ആയില്യം - പരാമർശങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. വിദേശയാത്ര സഫലമാകും. ചിന്തകൾക്കതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. 

മകം - പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഫലപ്രദമാകും. ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണതയുണ്ടാകും. 

പൂരം - സഹജമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ഉല്ലാസ വിനോദയാത്ര പുറപ്പെടും. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം.

ഉത്രം – വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിഷ്കർഷയോടുകൂടി ചെയ്തുതീർക്കുവാൻ സാധിക്കും. അഭിപ്രായസമന്വയ ചർച്ചകളിൽ വിജയിക്കും. ഈശ്വരാരാധനകളാൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും. 

അത്തം - ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥാനകയറ്റമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങളും ആശയങ്ങളും സഫലമാകും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും. നിരവധികാര്യങ്ങൾ നിഷ്കർഷയോടുകൂടി ചെയ്തുതീർക്കും. 

ചിത്തിര - അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്താൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയാറാകും. 

ചോതി - ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. അന്യരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടരുത്. കലാ–കായിക മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. 

വിശാഖം - സമീപനത്തിൽ ഔചിത്യം പാലിക്കും. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാൽ ചിലതു വിട്ടുപോകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താൽ ആത്മനിർവൃതിയുണ്ടാകും. 

അനിഴം - പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള യുക്തിയും സാഹചര്യവും വന്നുചേരും. വ്യാപാര വിപണന മേഖലകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. 

തൃക്കേട്ട - അഭിമാനാർഹമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. ബന്ധുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഉപേക്ഷിക്കും. 

മൂലം - ആസൂത്രിത പദ്ധതികൾക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യം വന്നുചേരും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടരുത്. പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ, സന്ധിസംഭാഷണം തുടങ്ങിയവയിൽ വിജയിക്കും.

പൂരാടം - വ്യാപാര വിപണന മേഖലകളിൽ പുതിയ ആശയമുദിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങൾ ദീർഘകാല സുരക്ഷയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായതിനാൽ സ്വീകരിക്കും. ജാമ്യം നിൽക്കുന്നത് അബദ്ധമാകും. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കണം. 

ഉത്രാടം - ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുതിയ ഭരണസംവിധാനം അവലംബിക്കും. ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സാവകാശം ലഭിക്കും. നിർബന്ധ നിയന്ത്രണത്താൽ സാമ്പത്തിക നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ടാകും. 

തിരുവോണം - വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സകളാൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരം വന്നുചേരും. സുവ്യക്തമായ നിലപാട് സർവാദരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും. ദീർഘകാല സുരക്ഷയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. 

അവിട്ടം - പൂർവികസ്വത്തിൽ ഗൃഹനിർമാണം ആരംഭിക്കും. ആരാധനാലയത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ, സന്ധിസംഭാഷണം എന്നിവയിൽ വിജയിക്കും. 

ചതയം - കലാ–കായിക മത്സരങ്ങളിൽ വിജയവും സമ്മാനവും ലഭിക്കും. ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുവാനിടവരും. ബന്ധുസഹായത്താൽ വിവാഹത്തിന് തീരുമാനമാകും.

പൂരുരുട്ടാതി - പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് രേഖകൾ ലഭിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിന് വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. പരിസരബോധമില്ലാതെ സംസാരിച്ചാൽ ജനദ്വേഷം വർധിക്കുവാനിടയുണ്ട്. 

ഉത്തൃട്ടാതി - സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ തീർക്കുവാൻ വ്യാപാരസ്ഥാപനം വിൽക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കും. സുഹൃത്തിന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ദൂരയാത്ര വേണ്ടിവരും. 

രേവതി - വിദഗ്ധ ചികിത്സകളാൽ ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.  ദേവാലയദർശനം നടത്തുവാനിടവരും. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം സഹപാഠികളെയും ഗുരുനാഥനെയും കാണുവാനിടവരും. 

Content Summary : Weekly Prediction by Kanippayyur / 2023 March 26 to April 01

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com