ADVERTISEMENT

അശ്വതി: അഭിമാനാർഹമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുണ്ടാകും. അസാന്മാർഗിക പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും.
ഭരണി: ചെലവിനങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണം വേണം. മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അനുമതി ലഭിക്കും.
കാർത്തിക: കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു താമസിക്കേണ്ടി വരുമെന്നറിഞ്ഞതിനാൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉപേക്ഷിക്കും. ഹ്രസ്വകാല സുരക്ഷാപദ്ധതികളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കും.
രോഹിണി: നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സുഹൃത്‌സഹായം തേടും. സമാന ചിന്താഗതിയിലുള്ളവരുമായി സൗഹൃദ ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും.
മകയിരം: വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുവാൻ വിദഗ്ധോപദേശം തേടും. ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരും.
തിരുവാതിര: പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയശതമാനം ഉണ്ടാകയാൽ പ്രത്യേക ഈശ്വര പ്രാർഥനകളും വഴിപാടുകളും നടത്തുവാനിട വരും. തൊഴിൽമേഖലകളോടു ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്രകളും ചർച്ചകളും വേണ്ടിവരും.
പുണർതം: ഗൃഹനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും.
പൂയം: നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയ പ്രവർത്തനശൈലി ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കൈവരിക്കുവാൻ ഉപകരിക്കും. മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഭൂമി മോഹവില കൊടുത്തു വാങ്ങുവാൻ തയാറാകും.
ആയില്യം: സഹപ്രവർത്തകർ അവധിയായതിനാൽ അധ്വാനഭാരം വർധിക്കും. സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ പ്രവർത്തനശൈലി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടും.
മകം: മാതൃകാപരമായ ആവിഷ്കരണ ശൈലിയും ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ആശയങ്ങളും സർവാദരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും. സുഹൃത്‌നിർദേശത്താൽ ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതികളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കും.
പൂരം: പ്രായാധിക്യമുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ ആത്മ സംതൃപ്തിയുണ്ടാകും. പുതിയ കരാർ ജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുവാനിടവരും.
ഉത്രം: സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ പുതിയ വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ആശയമുദിക്കും. ഗർഭം ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അത്തം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.
ചിത്തിര: പ്രവൃത്തിയിലുള്ള നിഷ്കർഷ ലക്ഷ്യബോധം തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കും. സഹപാഠിയോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാനിടവരും.
ചോതി: ബൃഹത്പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണ വിഭാഗത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചതിനാൽ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. ആത്മപ്രഭാവത്താൽ ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങൾ നിഷ്പ്രഭമാകും.
വിശാഖം: പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സുഹൃത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സഹായകമാകും. മേലധികാരി അവധിയായതിനാൽ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകും.
അനിഴം: കുടുംബത്തിൽ ആശ്വാസകരമായ അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും. മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാകും.
തൃക്കേട്ട: സംതൃപ്തിയുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പുത്രിയെ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ ആശ്വാസം തോന്നും. സഹപാഠികളെ കാണുവാനും ഗതകാലസ്മരണകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും അവസരമുണ്ടാകും.
മൂലം: ഉദ്യോഗത്തോടനുബന്ധമായോ ഉദ്യോഗമുപേക്ഷിച്ചോ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ചിരകാലാഭിലാഷ പ്രാപ്തിയായ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും.
പൂരാടം: സമർപ്പിച്ച പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വിവിധോദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി അവധിയെടുക്കുവാനിടവരും.
ഉത്രാടം: തീവ്രമായ പ്രയത്നത്താൽ ആസൂത്രിത പദ്ധതികൾ വിജയപഥത്തിലെത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. മംഗളകർമങ്ങളിൽ സർവാത്മനാ സഹകരിക്കും.
തിരുവോണം: സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി പൊതുജനാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയപഥത്തിലെത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. വ്യാപാര–വിപണന മേഖലകളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുണ്ടാകും.
അവിട്ടം: ബന്ധുവിന്റെ നിർദേശത്താൽ അപരിചിതരുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറും. ചുമതലകൾ വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.
ചതയം: സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ തയാറായ ജീവിതപങ്കാളിയെ അനുമോദിക്കും. ജന്മനാട്ടിൽ സ്വന്തമായി വ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശ ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിക്കും.
പൂരുരുട്ടാതി: സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളാൽ സർവകാര്യ വിജയം നേടും. ഭൂമി ക്രയവിക്രയങ്ങളിലും ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി ലാഭം ഉണ്ടാകും.
ഉത്തൃട്ടാതി: തൃപ്തിയായ ഗൃഹം വാങ്ങി താമസിച്ചു തുടങ്ങും. സൽസന്താനഭാഗ്യമുണ്ടാകും.
രേവതി: മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. അർഹമായ പൂർവിക പിതൃസ്വത്തുക്കൾ രേഖാപരമായി ലഭിക്കും.

English Summary:

Weekly Star Prediction by Kanippayyur Narayanan Namboodiripad

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com