കോന്നി(Konni)
Konni

Konni is a major town and a Taluk headquarters in Pathanamthitta district in Kerala. Konni is known for its elephant cages, forests, and rubber plantations. Konni is also known as "Anakoodinte Nadu". Konni is an important town on the Main Eastern Highway (SH 08). Konni is about 10 km away from the district headquarters. Konni assembly constituency is part of Pathanamthitta. Konni has a major elephant training centre, located 11 km from Pathanamthitta. 

കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു മലയോര മേഖലയാണ് കോന്നി. കോന്നി ആനക്കൂടിനും, റബ്ബർ പ്ലാന്റഷനുകൾക്കും പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ്. പുനലൂർ-പത്തനംതിട്ട-മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാത (SH-08) കോന്നിയെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് 11 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.