ADVERTISEMENT

അശ്വതി: പുനഃപരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചതിനാൽ ആശ്വാസമാകും. കുടുംബസമേതം വിദേശത്തു സ്ഥിരതാമസമാക്കുവാനുള്ള അനുമതിക്ക് അപേക്ഷ നൽകും.
ഭരണി: വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവത്താൽ കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. അന്തിമമായി ഔദ്യോഗികമായി വിദേശയാത്ര വേണ്ടിവരും.
കാർത്തിക: സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാരം തുടങ്ങുവാനുള്ള ആശയമുദിക്കും. മുൻകോപം നിയന്ത്രിക്കണം.
രോഹിണി: നിർബന്ധ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ അബദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാകും. വ്യാപാര-ഗൃഹസമുച്ചയം പണിയുവാൻ ഭൂമി വാങ്ങുവാൻ തീരുമാനിക്കും.
മകയിരം: ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വാഹനം വാങ്ങുവാൻ തീരുമാനിക്കും. സമ്മാന പദ്ധതികളിലും നറുക്കെടുപ്പിലും വിജയിക്കും.
തിരുവാതിര: സുഹൃത് സഹായഗുണത്താൽ മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാകും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങുവാൻ ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായം തേടും.
പുണർതം: അപേക്ഷിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. പരിശ്രമ സാഫല്യത്താൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും.
പൂയം: സംതൃപ്തിക്കുറവിനാൽ ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കും. വിശ്വസ്ത സേവനത്തിന് പ്രശസ്തിപത്രം ലഭിക്കും.
ആയില്യം: ആത്മാർഥ സുഹൃത്തിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളാൽ അപകീർത്തി ഒഴിവാകും. ഈശ്വരചിന്തകളാലും ആധ്യാത്മികാത്മീയ പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും.
മകം: പ്രവൃത്തിമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികനേട്ടം വർധിക്കും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും.
പൂരം: പ്രവർത്തന വിജയത്താൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും വർധിക്കും. വ്യാപാര–വ്യവസായ മേഖലകളിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ നിർദേശം തേടും.
ഉത്രം: അവധിയെടുത്ത് ആരാധനാലയത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനിടവരും. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാരഥ്യസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാനിടവരും.
അത്തം: ചിരകാലാഭിലാഷ പ്രാപ്തിയായ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്താൽ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറുവാൻ തീരുമാനിക്കും.
ചിത്തിര: നിലവിലുള്ള ഗൃഹത്തിനുപുറമേ ജന്മനാട്ടിൽ ഭൂമി വാങ്ങി ഗൃഹം നിർമിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കും. കുടുംബസ്വത്തിനോടനുബന്ധമായ വ്യവഹാരത്തിൽ അന്തിമമായി വിജയം കൈവരിക്കും.
ചോതി: നേർന്നു കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകൾ നടത്തുവാനിടവരും. വിനയാന്വിതനായ പുത്രന്റെ സമീപനത്തിൽ അഭിമാനം തോന്നും.
വിശാഖം: നറുക്കെടുപ്പിലും സമ്മാനപദ്ധതികളിലും വിജയിക്കും. പരിഹാസത്തിനു പാത്രമാകുമെങ്കിലും നിസ്സംഗ മനോഭാവം സ്വീകരിക്കുകയാണ് നല്ലത്.
അനിഴം: ലാഭോദ്ദേശ്യം മനസ്സിൽ കരുതി ഭൂമി വാങ്ങുവാനിടവരും. ഗുരുനാഥന്റെ ഉപദേശത്താൽ ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാനിടവരും.
തൃക്കേട്ട: കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. വിദഗ്ധോപദേശം തേടി പൊതുജനാവശ്യം പഠിച്ചു വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും.
മൂലം: കൈത്തൊഴിൽ വിപുലമാക്കുവാൻ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരത്തിന് ശ്രമിക്കും. ഭൂമിക്കു പ്രതീക്ഷിച്ച വില ലഭിച്ചതിനാൽ വിൽപനയ്ക്ക് തയാറാകും.
പൂരാടം: അനാഥർക്കു സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുവാനിടവരും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടും ഊർജസ്വലതയോടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും.
ഉത്രാടം: ഔദ്യോഗികമായി അർഹമായ സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായ ഗൃഹം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുവാനിടവരും.
തിരുവോണം: ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കരാർ ജോലിക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. നറുക്കെടുപ്പിലും സമ്മാനപദ്ധതികളിലും വിജയിക്കും.
അവിട്ടം: സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി അന്യരുടെ കാര്യങ്ങൾ നിവൃത്തിക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നു ശകാരം കേൾക്കുവാനിടവരും. പുനഃപരീക്ഷയിൽ വിജയശതമാനം വർധിച്ചതിനാൽ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ അർഹത നേടും.
ചതയം: ആരാധനാലയത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനിടവരും. ഉദ്യോഗമുപേക്ഷിച്ച് ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാൻ തീരുമാനിച്ച് സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്കായി ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായം തേടും.
പൂരുരുട്ടാതി: ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യായാമങ്ങൾക്കും പ്രാണായാമത്തിനും പരിശീലനം തേടും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.
ഉത്തൃട്ടാതി:ആത്മീയ വിഷയങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെട്ടു വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദർശനം നടത്തുവാനിട വരും. കാർഷിക മേഖലയിൽ താൽപര്യം വർധിക്കും.
രേവതി: ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചിരുന്ന വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

English Summary:

Weekly Star Prediction by Kanippayyur Narayanan Namboodiripad

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com