ADVERTISEMENT

അശ്വതി: രോഗശമനമുണ്ടാകും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അനശ്ചിതത്വം മാറും. ബന്ധുക്കൽ വഴി കാര്യലാഭം. പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും.

ഭരണി: ഭക്ഷണസുഖം വർധിക്കും. വ്യവഹാരവിജയം ലഭിക്കും. മംഗളകർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. രോഗശമനം ഉണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങളും സുഗമമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

കാർത്തിക: സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി കാര്യസാധ്യം. പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേട്ടം. അലച്ചിൽ വർധിക്കും. കഠിനപരിശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രമേ കാര്യസാധ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടിവരും.

രോഹിണി: ഏറ്റെടുത്ത ജോലികളിൽ നിന്ന് നേട്ടം. അന്യരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ നിലനിൽ ക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനലബ്ധിയുണ്ടാകും.

മകയിരം: സ്വദേശം വിട്ടുനിൽ ക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. ദീർഘ ദൂര യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം. തർക്കങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവിചാരിത ധനലാഭം. വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും .

തിരുവാതിര: സാമ്പത്തികവിഷമതകൾ ശമിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർ ശിക്കും. സന്താനങ്ങൾ ക്കായി പണം ചെലവിടും. അർഹിക്കാത്ത ധനം കൈവശം വന്നുചേർ ന്നെന്നു വരാം. വളരെക്കാലം ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സാധിതമാകും.

പുണർതം: ജീവിതപങ്കാളിവഴി നേട്ടം. കലാരംഗത്ത് പ്രവർ ത്തിക്കുന്നവർക്ക് മികവ്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുകയും അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വപ്രയത്നത്തിൽ വിജയം. നേട്ടങ്ങൾ മന:സന്തോഷം നൽകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

പൂയം: അനാവശ്യചിന്തകൾ വർ ധിക്കും. അന്യരെ വാക്കുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കും. ദീർഘയാത്ര വേണ്ടിവരും. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങും. പിതൃസ്വത്ത് ലഭിക്കുകയോ പിതാവിൽ നിന്ന് അനുഭവഗുണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും.

ആയില്യം: വിശ്രമം കുറയും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അധികശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. ജലജന്യരോഗങ്ങൾക്കു സാധ്യത. പലതരത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും. ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങളിൽ ധനാഗമം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മകം: ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആദായം ലഭിക്കും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാകും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങൾ. കലാരംഗത്ത് പലതരത്തിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും.സുദൃഢമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും.

പൂരം : ഗുണഫലങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി അനുഭവത്തിൽ വരും. മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ബന്ധുജനഗുണമനുഭവിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഇഷ്ടസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റം ലഭിക്കും

ഉത്രം: തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് അനുകൂലഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബന്ധുജനങ്ങളിൾ നിന്നുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ കിട്ടും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ പിണക്കം മതിയാക്കും. രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

അത്തം: ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ പുതുതായി വാങ്ങും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ശമിക്കും. ശാരീരികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമങ്ങൾ ശമിക്കും.

ചിത്തിര: പണമിടപാടുകളിൽ നഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മംഗളകർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. ഗൃഹനിർമാണത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികവുപുലർ ത്താൻ സാധിക്കും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തരണം ചെയ്യും.

ചോതി: സാമ്പത്തികവിഷമങ്ങൾ നേരിടുമെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ , ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരുടെ സഹായത്താൽ അവ തരണം ചെയ്യും. ഭൂമി, ഭവനം എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് അനുകൂല ജോലി ലഭിക്കും. ആയുധം, അഗ്നി ഇവയാൽ പരിക്കേൽ ക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വിശാഖം: ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വർ ധിച്ചുനിൽക്കും. ഏർ പ്പെടുന്ന പ്രവർ ത്തനങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും. മനസ്സിൽ ഒരുതരം അസംതൃപ്തി എപ്പോഴും പിന്തുടരും.

അനിഴം: സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിലിൽ ഉത്തരവാദിത്വം വർധിക്കും. തൊഴിൽ പരമായ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ജലയാത്രകൾക്കു യോഗമുള്ള വാരമാണ്. ശക്തമായിരുന്ന രോഗദുരിതം ശമിക്കും.

തൃക്കേട്ട: ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ സുഖകരമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. കൃഷിയിൽ നിന്ന് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ തർക്കം ഉടലെടുക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിശ്രമം കുറവായിരിക്കും.

മൂലം: മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. കുടുംബസമേതം യാത്രകൾ നടത്തും. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലഫലം. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് മികച്ച ലാഭം. ബന്ധുജനഗുണം വർധിക്കും.

പൂരാടം: പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർ ശിക്കും. മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കും. ഉപഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കും . അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ വർധിക്കും. ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് സാധ്യത.

ഉത്രാടം: കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തി. ഔദ്യോഗികപരമായ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. മത്സരപ്പരീക്ഷകൾ, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും.

തിരുവോണം: ദേഹസുഖം വർധിക്കും. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലബന്ധം ലഭിക്കും . ഗൃഹനിർ മാണത്തിൽ പുരോഗതി. പൊതുരംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

അവിട്ടം: സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെവരും. ചില സുഹൃത്തുക്കൾ മൂലം ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാവാം, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. രോഗദുരിതങ്ങൾക്ക് ശമനം കണ്ടുതുടങ്ങും. ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം.

ചതയം: വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴിൽപരമായും ഉയർന്നവിജയം കൈവരിക്കും. തൊഴിൽപരമായ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ബന്ധുക്കൾ നിമിത്തം നേട്ടം. പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം.

പൂരുരുട്ടാതി: വാഹനയാത്രകൾക്കിടെ ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കാനും സാധ്യത. സ്വദേശം വെടിഞ്ഞു കഴിയേണ്ടിവരും. ഭവനമാറ്റത്തിന് സാധ്യത. ആവശ്യത്തിലധികം യാത്രകൾ നടത്തും. തൊഴിൽപരമായ തടസങ്ങൾ മാറും.

ഉത്തൃട്ടാതി: പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടാം. മേലധികാരികൾ വഴി നേട്ടം. ഭവനനിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കും. രോഗാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. താൽക്കാലിക ജോലി സ്ഥിരപ്പെടും.

രേവതി: അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ പെരുമാറ്റം വിഷമം സൃഷ്ടിക്കും. വിദേശയാത്രാശ്രമം വിജയിക്കും. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പണം മുടക്കേണ്ടിവരും. മോഷണം പോയ വസ്തുക്കൾ തിരികെ കിട്ടും.

English Summary:

Weekly Star Prediction by Sajeev Sastharam, 2024 March 17 to 23

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com