ദേവി ജെ.എസ്
ദേവി ജെ.എസ്

ഭൂതകാലം എനിക്ക് സുന്ദരമായ ഒരോർമച്ചെപ്പാണ്! വർത്തമാനത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന മായക്കാഴ്ചകൾ അത്ഭുതകരം! ഭാവി പ്രതീക്ഷകളോ എന്റെ നീറുന്ന മനസ്സിന് മയിൽ‌പ്പീലി സ്പർശം! ഇതെല്ലാം ചേർത്തതാണ് എന്റെയീ കഥയില്ലായമകൾ!