പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം
Pathanamthitta Loksabha Constituency

കേരളത്തിലെ 20 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം. 2008ലാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അഞ്ച് നിയസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു. ആന്റോ ആന്റണി (കോൺഗ്രസ്) ആണ് നിലവിൽ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പുഞ്ഞാർ, തിരുവല്ലാ, റാന്നി, ആറന്മുള, കോന്നി, അഡൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.