നഖത്തിലെ ആ അടയാളങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭാവി!

നഖം തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് ചന്ദ്രക്കല പോലെ വെളുത്ത നിറത്തിൽ ഒരു അടയാളം മിക്കവരുടെയും കൈകളിൽ കാണാറുണ്ട്. ലുണൂല (Lunula) എന്നാണ് പൊതുവെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ ചന്ദ്രന്‍ (Little Moon) എന്നർഥം വരുന്ന ലാറ്റിന്‍ പദമാണിത്. നഖത്തിലെ ഏറ്റവും സെന്‍സിറ്റീവായ ഒരു ഭാഗമാണിത് . ഓരോ വിരലിലും കാണുന്ന ലുണൂലയ്ക്ക് ഓരോ ഫലങ്ങളാണ്. ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിരലില്‍ ഇതില്ലായെങ്കിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ദൗർഭാഗ്യമാണ്‌ ഫലം.  

തള്ളവിരൽ 

ലുണൂല തള്ളവിരലിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ശുഭവാർത്ത കേൾക്കാനിടയാകും. ഇക്കൂട്ടർക്ക് അധികംവൈകാതെതന്നെ  ജീവിതലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. 

ചൂണ്ടുവിരൽ 

ചൂണ്ടുവിരലിൽ ലുണൂല ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹം ,ജോലി തുടങ്ങിയ ശുഭകാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും. ജോലിയുള്ളവർക്കു കൂടുതൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

നടുവിരൽ

ലുണൂല നടുവിരലിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. കൂടാതെ മെഷീൻ സംബന്ധമായ തൊഴിലിൽ ശോഭിക്കും.

മോതിരവിരൽ

മോതിരവിരലിൽ ലുണൂലയുള്ളവർ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥാനത്തെത്തും .എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഇക്കൂട്ടർക്ക് സാധിക്കും.

ചെറുവിരൽ

ചെറുവിരലിലെ ലുണൂല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തെയാണ്. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ വൻ ഇടിവുസംഭവിക്കുമെന്ന് സാരം.

MORE IN PALMISTRY